Tặng miễn phí tài khoản Mobymax hoặc Sunshine Online theo chương trình Back to School 2018-2019

Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 6: Quy tắc trọng âm đối với từ phức.

17 Tháng Mười Hai 2017 252 lượt đọc

CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN – PHẦN 6

Đối với các từ phức (complex words)

Complex words được chia làm 2 loại: Từ tiếp ngữ và từ phức

  1. Từ tiếp ngữ: là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ.

Ex: từ gốc: agree

Thêm tiếp đầu ngữ “dis”: disagree

Thêm tiếp vĩ ngữ “ment”: agreement

          * Tiếp đầu ngữ hầu như không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc:

Ex: từ gốc: connect/kəˈnekt/

Thêm tiếp đầu ngữ “dis”: disconnect/diskəˈnekt/

          * Tiếp vĩ ngữ: không ảnh hưởng vị trí trọng âm

          -able: forget/fəˈɡet/ => forgettable/fəˈɡetəbl/

          -age: marry /'mæri/ => marriage/ˈmærɪdʒ/

          -al: refuse /ri'fju:z/ => refusal /ri'fju:zl/

          -ful: beauty /'bju:ti/  => beautiful /'bju:tifl/

          -ing: interest/ˈɪntrəst/   => interesting/ˈɪntrəstɪŋ/

          -en, -like, -ly, -ment, -ness, -ous, -fy, -wise, -y, -ish

          * Tiếp vĩ ngữ ảnh hưởng vị trí trọng âm

          (1) Trọng âm rơi vào âm tiết trước âm tiết có đuôi:

          -ion: explanation/ˌekspləˈneɪʃn/;

          -ial: magisterial/mædʒɪˈstɪəriəl/

          -ity: practicality/præktɪˈkæləti/

          -ify: liquify /'likwifai/

          -ible: terrible/ˈterəbl/

          -ian: magician/məˈdʒɪʃn/

          -ience, -ient, -ious, -ic, -ical.

          (2) Trọng âm rơi vào tiếp vĩ ngữ (hậu tố) khi có các tiếp vĩ ngữ sau:

          -ain: entertain/ˌentəˈteɪn/

          -ee: employee /impl i'i:/

          -eer: mountaineer /ˌmaʊntəˈnɪə(r)/

          -ese: Vietnamese/vjetnəˈmiːz/

          -ette: kitchenette /kɪtʃɪˈnet/

          -esque: picturesque /pɪktʃəˈresk/

         -ique: unique /ju:'ni:k/

  1. Từ ghép (Compound words): là từ do hai hay nhiều từ ghép lại

Ex: bookshelf

          * Danh từ và tính từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ex: coal mine/ˈkəʊl maɪn/; homesick/ˈhəʊmsɪk/;

          * Trạng từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ex: downstream/daʊnˈstriːm/

          * Tính từ ghép có từ đầu là Tính từ hoặc Trạng từ, từ thứ hai dạng quá khứ phân từ: Trọng âm rơi vào từ thứ hai

Ex: well – educated /wel'edju:keitid/; hot – tempered/hɒtˈtempəd/

          * Từ để hỏi kết hợp với “ever”: Trọng âm rơi vào “ever”

Ex: whatever/wɒtˈevə/; whoever/huːˈevə/; however/haʊˈevə/

(Tổng hợp)

  1. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com

So sánh Raz-kids mở rộng, Farfaria và Epic!

Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc