Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 1 (Quy tắc chung với những từ có 2 âm tiết)

18 Tháng Mười Hai 2017 560 lượt đọc

Quy tắc chung về trọng âm với những từ có 2 âm tiết

1. Quy tắc:

Đối với hầu hết Động từ: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Ex: decide /di'said/;  begin /bi'gin/;  design /di’zain/;  excuse /ik’skju:s/; parade/pə'reid/;    destroy /di'strɔi/;  suggest /sə'dʒest…

Đối với hầu hết Danh từ, Tính từ: Trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ex: + Danh từ: present/'preznt/;   table/'teibl/;  export/'ekspɔ:t/;  doctor/'dɔktə/;     

      + Tính từ: happy /'hæpi/;   pretty/'priti/;  basic/'beisik/;  lovely/'lʌvli/; 

Ngoại lệ: Một số danh từ có 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2:

Ex: canal/kə'næl/;   machine/ mə'∫i:n/;  idea/ai'diə/;  police/pə'li:s/;  desire/di'zaiə/

Với những từ vừa là danh từ vừa là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu nếu từ đó là danh từ và trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu đó là động từ

Ex:

Danh từ

Động từ

record / 'rekɔ:d/

record/ri'kɔ:d/

Import/'impɔ:t/

Import/ im’pɔ:t/

Export/'ekspɔ:t/

Export/ ik’spɔ:t/

present / 'preznt/

present / pri'zent/

exploit / 'eksplɔit/

exploit / iks'plɔit/ 

 

2. Video hướng dẫn

 

3. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

(Tổng hợp)

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc