Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 2: Quy tắc với các Động từ, Tính từ, Trạng từ và Giới từ

18 Tháng Mười Hai 2017 720 lượt đọc

 Quy tắc nhấn trọng âm đối với Động từ

1. Quy tắc:

 Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

 •  Âm tiết thứ hai có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm. Ex:
  • study/'stʌdi/       => Âm tiết thứ hai có nguyên âm ngắn: /i/.
  • damage/'dæmidʒ/   => Âm tiết thứ hai có một nguyên âm ngắn /i/ và một phụ âm cuối /dʒ/.
 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm /əʊ/. Ex:
  • borrow/ˈbɒrəʊ/; follow/ˈfɒləʊ/

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:

 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm dài. Ex:
  • agree/ə'gri:/    => Âm tiết thứ hai có nguyên âm dài: /i:/.
  • depart / dɪˈpɑːt/   => Âm tiết thứ hai có nguyên âm dài: /ɑ:/.
 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi: Ex:
  • deny /di'nai/ => Âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi: /ai/.
  • obey/ əˈbeɪ/    => Âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi: /ei/.
 • Âm tiết thứ hai kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm. Ex:
  • adjust/əˈdʒʌst/ => Âm tiết thứ hai kết thúc bằng hai phụ âm /st/.
  • attend/əˈtend/ => Âm tiết thứ hai kết thúc bằng hai phụ âm /nd/.

Lưu ý: Âm tiết nào có nguyên âm /ə/ thì trọng âm không rơi vào âm tiết đó. Ex:

 • challenge/ ˈtʃæləndʒ 

 Quy tắc nhấn trọng âm đối với Tính từ, Trạng từ và Giới từ

Giống như các quy tắc của Động từ bên trên. Ví dụ lovely, correct.

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại: 

 Sản phẩm tiêu biểu

1.210.000 VND 1.149.500 VND
100.000 VND
350.000 VND 250.000 VND

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc