Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 4: Quy tắc đối với từ có 3 âm tiết

19 Tháng Mười Hai 2017 1517 lượt đọc

Quy tắc nhấn trọng âm đối với những từ có 3 âm tiết

1. Quy tắc

1.1. Đối với Động từ và Tính từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi:

  • Âm tiết cuối có nguyên âm đôi. Ex: Entertain/entəˈteɪn/;     volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/
  • Âm tiết cuối có nguyên âm dài. Ex:    introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/;
  • Âm tiết cuối kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm. Ex: correspond/ ˌkɒrəˈspɒnd/; comprehend/ ˌkɒmprɪˈhend/

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

  • Âm tiết cuối có 1 nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm. Ex: establish/ɪˈstæblɪʃ/;     exhibit/ɪɡˈzɪbɪt/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

  • Âm tiết đầu và âm tiết giữa có nguyên âm ngắn. Ex: similar/ˈsɪmələr/;

- Lưu ý: Những từ tận cùng đuôi –ate/eit/, ise/aiz/; ice/ais/ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

1.2. Đối với Danh từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

  • Âm tiết cuối có nguyên âm ngắn mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: pagoda/pəˈɡəʊdə/;  banana/bəˈnɑːnə/
  • Âm tiết cuối có nguyên âm /əʊ/ mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: potato/pəˈteɪtəʊ/;    kimono/kɪˈməʊnəʊ/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

  • Âm tiết thứ hai và âm tiết cuối có một nguyên âm ngắn. Ex: family /'fæmili/;         cinema/ˈsɪnəmə/

1.3. Đối với Trạng từ và Giới từ

          Có quy tắc đánh trọng âm như Động từ

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

(Tổng hợp)

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc