học kỳ 1 lớp 3

Nhà rông ở Tây Nguyên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 14)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Nhà rông ở Tây Nguyên và trả lời câu hỏi.

Cây đa quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 15)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây đa quê hương và trả lời câu hỏi.

Cậu bé thông minh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 10)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cậu bé thông minh và trả lời câu hỏi.

Chiếc áo rách (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 9)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiếc áo rách và trả lời câu hỏi.

Cây thông (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 8).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây thông và trả lời câu hỏi.

Chõ bánh đúc của dì tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 7).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chõ bánh đúc của dì tôi và trả lời câu hỏi.

Ba điều ước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 6).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Ba điều ước và trả lời câu hỏi.

Chuyện của loài kiến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 5)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Chuyện của loài kiến và trả lời câu hỏi.