What animal am I? - 25 câu đố về động vật bằng tiếng Anh

13 Tháng Ba 2017 26724 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề Animals. Luyện bằng cách cùng chơi trò Taboo hay chơi  What am I thì càng vui nhộn. Phần câu hỏi và phần đáp án được tách riêng để tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

Questions:

 1. God made me sleep with my head down. What am I?

 2. If I sit down I am high; if I stand up I am low. What am I?

 3. I am ever eating garbage and waste. What am I?

 4. Out in the field, I talk too much; In the house, I make much noise; But when at the table I am quiet. What am I?

 5. I have four legs. I live in Africa. I am big and gray. I live in the river. What am I?

 6. I have four legs. I am a pet. I hate cats. I bark. What am I?

 7. I eat other animals. I have a big mouth. I am green. I live in the water. What am I?

 8. I can swim and dive. I have two legs. I have wings. I quack. What am I?

 9. I have four legs. You can ride me. I have tusks. I have a long nose. What am I?

 10. hiss. I can be poisonous. I am long. I have a forked tongue. What am I?

 11. I eat insects. I live in the pond. I can hop. I am green.  What am I?

 12. I am small. I can be scary. I have eight legs. I spin the web. What am I?

 13. I eat vegetables. I can run fast. I can be a pet. I have long ears. What am I?

 14. I live in Africa. I am yellow and brown. I eat leaves. I have a long neck. What am I?

 15. My home is a nest. Flying is what I like to do best. My name rhymes with "word". What am I?

 16. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I?

 17. I don’t wear a hat. Or fly like a bat. My name rhymes with flat. What am I?

 18. I sit on a log. In the sun and the fog. My name rhymes with  dog. What am I?

 19. I swim in a lake. While asleep and awake. My name rhymes with dish. What am I?

 20. My wool can keep you cozy and warm. Even during a winter storm. My name rhymes with deep. Who am I?

 21. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I?

 22. I am 3 weeks old. I drink milk. I cry when my diaper is wet. Who am I?

 23. I live in the ocean. I swim around slowly, looking for something to eat. I have six more arms than you have. Who am I?

 24. I am an insect. If you touch me, I might bite you! I make tunnels under the ground. I love to come to your picnic! Who am I?

 25. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I?

Answers:

 1. I am a bat.

 2. I am a dog.

 3. I am a pig.

 4. I am a fly.

 5. I am a hippo.

 6. I am a dog.

 7. I am a crocodile.

 8. I am a duck.

 9. I am an elephant.

 10. I am a snake.

 11. I am a frog.

 12. I am a spider.

 13. I am a rabbit.

 14. I am a giraffe.

 15. I am a bird.

 16. I am a bee.

 17. I am a cat.

 18. I am a frog.

 19. I am a fish.

 20. I am a sheep.

 21. I am a penguin.

 22. I am a baby.

 23. I am an octopus.

 24. I am an ant.

 25. I am a bear.

Nguồn: ReadESL.com

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12