Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 6: Quy tắc trọng âm đối với từ phức.

17 Tháng Mười Hai 2017 3885 lượt đọc

CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN – PHẦN 6

Đối với các từ phức (complex words)

Complex words được chia làm 2 loại: Từ tiếp ngữ và từ phức

  1. Từ tiếp ngữ: là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ.

Ex: từ gốc: agree

Thêm tiếp đầu ngữ “dis”: disagree

Thêm tiếp vĩ ngữ “ment”: agreement

          * Tiếp đầu ngữ hầu như không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc:

Ex: từ gốc: connect/kəˈnekt/

Thêm tiếp đầu ngữ “dis”: disconnect/diskəˈnekt/

          * Tiếp vĩ ngữ: không ảnh hưởng vị trí trọng âm

          -able: forget/fəˈɡet/ => forgettable/fəˈɡetəbl/

          -age: marry /'mæri/ => marriage/ˈmærɪdʒ/

          -al: refuse /ri'fju:z/ => refusal /ri'fju:zl/

          -ful: beauty /'bju:ti/  => beautiful /'bju:tifl/

          -ing: interest/ˈɪntrəst/   => interesting/ˈɪntrəstɪŋ/

          -en, -like, -ly, -ment, -ness, -ous, -fy, -wise, -y, -ish

          * Tiếp vĩ ngữ ảnh hưởng vị trí trọng âm

          (1) Trọng âm rơi vào âm tiết trước âm tiết có đuôi:

          -ion: explanation/ˌekspləˈneɪʃn/;

          -ial: magisterial/mædʒɪˈstɪəriəl/

          -ity: practicality/præktɪˈkæləti/

          -ify: liquify /'likwifai/

          -ible: terrible/ˈterəbl/

          -ian: magician/məˈdʒɪʃn/

          -ience, -ient, -ious, -ic, -ical.

          (2) Trọng âm rơi vào tiếp vĩ ngữ (hậu tố) khi có các tiếp vĩ ngữ sau:

          -ain: entertain/ˌentəˈteɪn/

          -ee: employee /impl i'i:/

          -eer: mountaineer /ˌmaʊntəˈnɪə(r)/

          -ese: Vietnamese/vjetnəˈmiːz/

          -ette: kitchenette /kɪtʃɪˈnet/

          -esque: picturesque /pɪktʃəˈresk/

         -ique: unique /ju:'ni:k/

  1. Từ ghép (Compound words): là từ do hai hay nhiều từ ghép lại

Ex: bookshelf

          * Danh từ và tính từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ex: coal mine/ˈkəʊl maɪn/; homesick/ˈhəʊmsɪk/;

          * Trạng từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ex: downstream/daʊnˈstriːm/

          * Tính từ ghép có từ đầu là Tính từ hoặc Trạng từ, từ thứ hai dạng quá khứ phân từ: Trọng âm rơi vào từ thứ hai

Ex: well – educated /wel'edju:keitid/; hot – tempered/hɒtˈtempəd/

          * Từ để hỏi kết hợp với “ever”: Trọng âm rơi vào “ever”

Ex: whatever/wɒtˈevə/; whoever/huːˈevə/; however/haʊˈevə/

(Tổng hợp)

  1. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12