Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 6: Quy tắc trọng âm đối với từ phức.

17 Tháng Mười Hai 2017 4200 lượt đọc

CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN – PHẦN 6

Đối với các từ phức (complex words)

Complex words được chia làm 2 loại: Từ tiếp ngữ và từ phức

  1. Từ tiếp ngữ: là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ.

Ex: từ gốc: agree

Thêm tiếp đầu ngữ “dis”: disagree

Thêm tiếp vĩ ngữ “ment”: agreement

          * Tiếp đầu ngữ hầu như không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc:

Ex: từ gốc: connect/kəˈnekt/

Thêm tiếp đầu ngữ “dis”: disconnect/diskəˈnekt/

          * Tiếp vĩ ngữ: không ảnh hưởng vị trí trọng âm

          -able: forget/fəˈɡet/ => forgettable/fəˈɡetəbl/

          -age: marry /'mæri/ => marriage/ˈmærɪdʒ/

          -al: refuse /ri'fju:z/ => refusal /ri'fju:zl/

          -ful: beauty /'bju:ti/  => beautiful /'bju:tifl/

          -ing: interest/ˈɪntrəst/   => interesting/ˈɪntrəstɪŋ/

          -en, -like, -ly, -ment, -ness, -ous, -fy, -wise, -y, -ish

          * Tiếp vĩ ngữ ảnh hưởng vị trí trọng âm

          (1) Trọng âm rơi vào âm tiết trước âm tiết có đuôi:

          -ion: explanation/ˌekspləˈneɪʃn/;

          -ial: magisterial/mædʒɪˈstɪəriəl/

          -ity: practicality/præktɪˈkæləti/

          -ify: liquify /'likwifai/

          -ible: terrible/ˈterəbl/

          -ian: magician/məˈdʒɪʃn/

          -ience, -ient, -ious, -ic, -ical.

          (2) Trọng âm rơi vào tiếp vĩ ngữ (hậu tố) khi có các tiếp vĩ ngữ sau:

          -ain: entertain/ˌentəˈteɪn/

          -ee: employee /impl i'i:/

          -eer: mountaineer /ˌmaʊntəˈnɪə(r)/

          -ese: Vietnamese/vjetnəˈmiːz/

          -ette: kitchenette /kɪtʃɪˈnet/

          -esque: picturesque /pɪktʃəˈresk/

         -ique: unique /ju:'ni:k/

  1. Từ ghép (Compound words): là từ do hai hay nhiều từ ghép lại

Ex: bookshelf

          * Danh từ và tính từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ex: coal mine/ˈkəʊl maɪn/; homesick/ˈhəʊmsɪk/;

          * Trạng từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ex: downstream/daʊnˈstriːm/

          * Tính từ ghép có từ đầu là Tính từ hoặc Trạng từ, từ thứ hai dạng quá khứ phân từ: Trọng âm rơi vào từ thứ hai

Ex: well – educated /wel'edju:keitid/; hot – tempered/hɒtˈtempəd/

          * Từ để hỏi kết hợp với “ever”: Trọng âm rơi vào “ever”

Ex: whatever/wɒtˈevə/; whoever/huːˈevə/; however/haʊˈevə/

(Tổng hợp)

  1. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab