Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 1 (Quy tắc chung với những từ có 2 âm tiết)

18 Tháng Mười Hai 2017 8539 lượt đọc

Quy tắc chung về trọng âm với những từ có 2 âm tiết

1. Quy tắc:

Đối với hầu hết Động từ: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Ex: decide /di'said/;  begin /bi'gin/;  design /di’zain/;  excuse /ik’skju:s/; parade/pə'reid/;    destroy /di'strɔi/;  suggest /sə'dʒest…

Đối với hầu hết Danh từ, Tính từ: Trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ex: + Danh từ: present/'preznt/;   table/'teibl/;  export/'ekspɔ:t/;  doctor/'dɔktə/;     

      + Tính từ: happy /'hæpi/;   pretty/'priti/;  basic/'beisik/;  lovely/'lʌvli/; 

Ngoại lệ: Một số danh từ có 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2:

Ex: canal/kə'næl/;   machine/ mə'∫i:n/;  idea/ai'diə/;  police/pə'li:s/;  desire/di'zaiə/

Với những từ vừa là danh từ vừa là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu nếu từ đó là danh từ và trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu đó là động từ

Ex:

Danh từ

Động từ

record / 'rekɔ:d/

record/ri'kɔ:d/

Import/'impɔ:t/

Import/ im’pɔ:t/

Export/'ekspɔ:t/

Export/ ik’spɔ:t/

present / 'preznt/

present / pri'zent/

exploit / 'eksplɔit/

exploit / iks'plɔit/ 

 

2. Video hướng dẫn

 

3. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

(Tổng hợp)


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

 Khóa Xây nền Ngữ pháp thi vào 6

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab