Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 4: Quy tắc đối với từ có 3 âm tiết

19 Tháng Mười Hai 2017 39659 lượt đọc

Quy tắc nhấn trọng âm đối với những từ có 3 âm tiết

1. Quy tắc

1.1. Đối với Động từ và Tính từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi:

  • Âm tiết cuối có nguyên âm đôi. Ex: Entertain/entəˈteɪn/;     volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/
  • Âm tiết cuối có nguyên âm dài. Ex:    introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/;
  • Âm tiết cuối kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm. Ex: correspond/ ˌkɒrəˈspɒnd/; comprehend/ ˌkɒmprɪˈhend/

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

  • Âm tiết cuối có 1 nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm. Ex: establish/ɪˈstæblɪʃ/;     exhibit/ɪɡˈzɪbɪt/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

  • Âm tiết đầu và âm tiết giữa có nguyên âm ngắn. Ex: similar/ˈsɪmələr/;

- Lưu ý: Những từ tận cùng đuôi –ate/eit/, ise/aiz/; ice/ais/ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

1.2. Đối với Danh từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

  • Âm tiết cuối có nguyên âm ngắn mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: pagoda/pəˈɡəʊdə/;  banana/bəˈnɑːnə/
  • Âm tiết cuối có nguyên âm /əʊ/ mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: potato/pəˈteɪtəʊ/;    kimono/kɪˈməʊnəʊ/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

  • Âm tiết thứ hai và âm tiết cuối có một nguyên âm ngắn. Ex: family /'fæmili/;         cinema/ˈsɪnəmə/

1.3. Đối với Trạng từ và Giới từ

          Có quy tắc đánh trọng âm như Động từ

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

(Tổng hợp)

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12