Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 4: Quy tắc đối với từ có 3 âm tiết

19 Tháng Mười Hai 2017 42783 lượt đọc

Quy tắc nhấn trọng âm đối với những từ có 3 âm tiết

1. Quy tắc

1.1. Đối với Động từ và Tính từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi:

  • Âm tiết cuối có nguyên âm đôi. Ex: Entertain/entəˈteɪn/;     volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/
  • Âm tiết cuối có nguyên âm dài. Ex:    introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/;
  • Âm tiết cuối kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm. Ex: correspond/ ˌkɒrəˈspɒnd/; comprehend/ ˌkɒmprɪˈhend/

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

  • Âm tiết cuối có 1 nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm. Ex: establish/ɪˈstæblɪʃ/;     exhibit/ɪɡˈzɪbɪt/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

  • Âm tiết đầu và âm tiết giữa có nguyên âm ngắn. Ex: similar/ˈsɪmələr/;

- Lưu ý: Những từ tận cùng đuôi –ate/eit/, ise/aiz/; ice/ais/ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

1.2. Đối với Danh từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

  • Âm tiết cuối có nguyên âm ngắn mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: pagoda/pəˈɡəʊdə/;  banana/bəˈnɑːnə/
  • Âm tiết cuối có nguyên âm /əʊ/ mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Ex: potato/pəˈteɪtəʊ/;    kimono/kɪˈməʊnəʊ/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

  • Âm tiết thứ hai và âm tiết cuối có một nguyên âm ngắn. Ex: family /'fæmili/;         cinema/ˈsɪnəmə/

1.3. Đối với Trạng từ và Giới từ

          Có quy tắc đánh trọng âm như Động từ

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

(Tổng hợp)


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

 

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab